Feathertail glider
 
 

Feathertail glider

Acrobates pygmaeus